Năm 2020 phấn đấu 50% đơn vị cấp huyện xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại
Cập nhật lúc08:09, Thứ Sáu, 03/01/2020 (GMT+7)

UBND tỉnh đã vừa ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính gồm: Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức, bộ máy. Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính xác định chỉ số cải cách hành chính. Trong nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, các sở, ngành, địa phương phải tăng cường việc sử dụng hộp thư công vụ; sử dụng văn bản điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ họp trực tuyến của UBND tỉnh; phấn đấu xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại tại 50% số huyện, thành phố trên địa bàn. Thực hiện nghiêm việc cung cấp dịch vụ công và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ở mức độ 3 và 4; phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị nâng cấp Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, đảm bảo phủ kín 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cần tập trung nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; đưa các thủ tục hành chính của các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương ra thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; cập nhật, bổ sung kịp thời các thủ tục hành chính công bố mới lên cơ sở dữ liệu quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, tạo thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Thực hiện đúng quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích./.

Thanh Thúy

 

,
,
.
,
,
,
,