Phổ biến Luật Chăn nuôi năm 2018
Cập nhật lúc18:59, Thứ Tư, 25/12/2019 (GMT+7)

Sáng 25-12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tập huấn Luật Chăn nuôi năm 2018 cho hơn 100 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố.

Luật Chăn nuôi năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 19-11-2018. Luật gồm 8 chương, 83 điều, quy định về giống và sản phẩm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện cơ sở chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi, quản lý Nhà nước về chăn nuôi. UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về chăn nuôi thuộc phạm vi quản lý; ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thi hành pháp luật về chăn nuôi trên địa bàn; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chăn nuôi; xây dựng nội dung chiến lược phát triển chăn nuôi của địa phương phù hợp với chiến lược phát triển chăn nuôi trên phạm vi cả nước và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng và tổ chức vùng chăn nuôi, sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi tập trung gắn với xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, giáo dục pháp luật về chăn nuôi; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền và phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về chăn nuôi trên địa bàn; giao đất, cho thuê đất, tạo quỹ đất, bảo đảm nguồn nước để phát triển chăn nuôi và trồng cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung theo thẩm quyền… UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật về chăn nuôi; giao đất, cho thuê đất, tạo quỹ đất theo thẩm quyền để phát triển chăn nuôi và trồng cây nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi; tổ chức quản lý, phát triển chăn nuôi tại địa phương; thống kê, đánh giá và hỗ trợ thiệt hại cho cơ sở chăn nuôi sau thiên tai, dịch bệnh; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về chăn nuôi trong địa bàn huyện theo thẩm quyền. UBND cấp xã có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chăn nuôi; tổ chức thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn; thống kê cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu còn được phổ biến nội dung các thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi 2018 như: Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT quy định về việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi; Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi; Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi; Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi./.

Văn Đại

 

,
,
.
,
,
,
,