Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2020
Cập nhật lúc19:31, Thứ Sáu, 27/12/2019 (GMT+7)

Sáng 27-12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tới dự. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.    Trần Văn Trọng
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. 

Năm 2019, ngành Nội vụ đã chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước; các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đẩy mạnh công tác phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương. Các địa phương tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đúng tiến độ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và yêu cầu tiến độ đề ra. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ngày càng được đảm bảo, tạo dư luận tích cực trong xã hội, củng cố niềm tin của các tổ chức tôn giáo đối với chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước; các nội dung công tác đối ngoại và đấu tranh ngoại giao liên quan đến tôn giáo và nhân quyền được triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng nguyên tắc. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Năm 2020, ngành Nội vụ đề ra phương châm hành động là “hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”. Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh xã hội hóa gắn với tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương. Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao kết quả đạt được của bộ, ngành Nội vụ trong năm 2019 và nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, ngành Nội vụ cần tập trung rà soát sửa đổi bổ sung và xây dựng mới các quy định pháp luật để thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, toàn diện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, công chức, công vụ, công tác quản lý Nhà nước. Sớm hoàn thiện Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thanh niên, Luật Thi đua khen thưởng, Luật Thực hiện dân chủ cơ sở để trình Quốc hội. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ. Khẩn trương triển khai công việc để thực hiện cải cách tiền lương vào năm 2021. Nghiên cứu đề xuất và xây dựng bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện, các cơ quan ngành dọc của Trung ương đảm bảo tinh gọn, hợp lý. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan Nhà nước theo kế hoạch đã đề ra. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện để hoàn thành mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo bước đột phá giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch đề cao trách nhiệm giải trình, thực thi công vụ trong tổ chức hoạt động của các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu, góp phần xây dựng một nền hành chính, công vụ thống nhất, hiện đại, trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Tin, ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,