Đề xuất bãi bỏ 4 văn bản về Quỹ Bảo trì đường bộ
Cập nhật lúc18:41, Thứ Ba, 17/09/2019 (GMT+7)

Bộ Giao thông Vận tải đang dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành về Quỹ Bảo trì đường bộ.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, qua thực tiễn triển khai thực hiện Nghị định số 18/2012/NĐ-CP, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008, tăng cường hiệu quả cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ. Tuy nhiên, trong năm 2017, thực hiện theo quy định của Luật phí, lệ phí; Luật Ngân sách Nhà nước thì: Phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phương tiện phải nộp vào Ngân sách Nhà nước và quản lý, sử dụng theo Luật Ngân sách Nhà nước. Vì vậy, việc quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ thông qua Hội đồng quản lý Quỹ là chưa phù hợp.

Qua kết quả rà soát tình hình thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Phí lệ phí, đến nay Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 1041/TTg-CN ngày 21-8-2019, trong đó có ý kiến theo hướng bãi bỏ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ và giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các địa phương có liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ ban hành.

Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải dự thảo Nghị định bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ.

2. Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ.

3. Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ.

4. Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Về phí sử dụng đường bộ, dự thảo nêu rõ: Phí sử dụng đường bộ (phí thu trên đầu phương tiện) được phản ánh trong thu cân đối ngân sách Nhà nước để quản lý, bảo trì đường bộ và được thực hiện quản lý theo quy định của Luật Phí, lệ phí và Luật Ngân sách Nhà nước./.

Theo chinhphu.vn

,
,
.
,
,
,
,