Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
Cập nhật lúc09:13, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)

Ngày 13-3, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo: Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh...

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26-9-2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2082/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Nam Định. Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh đã ban hành quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm, quyền hạn của thành viên Ban Chỉ đạo; thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo... Trong năm 2018, Ban Chỉ đạo đã ban hành 4 văn bản: Quy định mã định danh các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống trục liên thông quốc gia; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2019; kế hoạch triển khai sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2018-2020; văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng. Công tác tuyên truyền được triển khai hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng về ứng dụng và phát triển CNTT trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp. Triển khai thực hiện Dự án phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2020: bàn giao trang bị hạ tầng CNTT cho các sở, ban, ngành và UBND các địa phương phục vụ cho hệ thống “một cửa điện tử”, dịch vụ hành chính công; khai trương Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; đào tạo sử dụng phần mềm hệ thống Quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công cho các sở, ban, ngành và UBND các địa phương; triển khai đề án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về CNTT giai đoạn 2018-2020 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ nguồn vốn. Kết quả phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT: 100% đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã có hệ thống mạng nội bộ; 95% máy tính của cán bộ, công chức được kết nối mạng internet tốc độ cao; hầu hết cán bộ, công chức đã được cấp và sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong công việc; hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đến 100% các sở, ban, ngành và UBND các địa phương (đến tháng 12-2018, 100% cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã đã liên thông văn bản 4 cấp theo đúng chỉ tiêu Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14-10-2015 của Chính phủ); đầu năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 29 chứng thư số cho các tổ chức và 187 chữ ký số cá nhân cho các sở, ban, ngành và UBND các địa phương. 100% cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, 10/10 UBND các huyện, thành phố, 180/229 đơn vị hành chính cấp xã có cổng hoặc trang thông tin điện tử thường xuyên được cập nhật, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến. UBND tỉnh đã khai trương và đưa vào sử dụng Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.namdinh.gov.vn tích hợp phần mềm “một cửa điện tử” để tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp (100% thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ 2; 648 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4; đến tháng 12-2018, Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã tiếp nhận 8.548 hồ sơ, xử lý 7.552 hồ sơ đúng hạn).

Năm 2019, tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng chính quyền điện tử ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục triển khai chứng thư số, tích hợp chữ ký số vào các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh (thư điện tử, cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn bản, một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến); đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT, hạn chế thấp nhất việc sử dụng và gửi công văn bằng văn bản giấy; chú trọng triển khai các nội dung ứng dụng CNTT mức độ 3, 4 đến cấp xã để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh; triển khai ứng dụng CNTT trên thiết bị di động trong tiếp nhận thủ tục hành chính qua Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến để cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; xây dựng nền tảng chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) đảm bảo kết nối, liên thông, chia sẻ dịch vụ, thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin nội bộ của tỉnh và kết nối với hệ thống của Trung ương (NGSP); đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật; tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển CNTT quốc gia giai đoạn 2016-2020; dự án phát triển hạ tầng khung chính quyền điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2; xây dựng thí điểm 1 xã nông thôn mới thông minh, ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý Nhà nước, phát triển sản xuất, kinh doanh phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về các vấn đề trong xây dựng chính quyền điện tử... cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chuyên trách về CNTT.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, giao nhiệm vụ cho Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện báo cáo xây dựng chính quyền điện tử năm 2018, chỉ rõ những kết quả, hạn chế và giải pháp khắc phục; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh lập kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử cụ thể của năm 2019, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần thay đổi nhận thức để các đơn vị, nhân dân và doanh nghiệp hiểu, nắm được những tiện ích của chính quyền điện tử; tham mưu cho Ban Chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai xây dựng chính quyền điện tử theo lộ trình của Chính phủ, hoàn thành trong tháng 3-2019. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các doanh nghiệp VNPT, Viettel triển khai thực hiện các giải pháp về kỹ thuật theo kế hoạch. Về trang bị phục vụ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh chỉ đầu tư hệ thống hạ tầng chung, các cấp tự bố trí kinh phí để đầu tư thiết bị. Các sở, ban, ngành và UBND các địa phương chủ động đào tạo cán bộ của đơn vị mình, trong quá trình thực hiện gặp khó khăn liên hệ với các Sở Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ để hỗ trợ. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra và định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện, hiệu quả xây dựng chính quyền điện tử của các sở, ngành và UBND các địa phương. Lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh phải tích cực chỉ đạo đơn vị mình thực hiện đúng các nội dung của kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử để tạo sức lan tỏa trên toàn tỉnh./.

Tin, ảnh: Thành Trung

 

 

,
,
.
,
,
,
,