Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 43-KL/TU về tăng cường quản lý đất đai
Cập nhật lúc08:08, Thứ Sáu, 02/11/2018 (GMT+7)

Ngày 16-10-2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND chỉ đạo thực hiện Kết luận số 43-KL/TU của Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17-7-2012 về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác quản lý đất đai và thực hiện nghiêm Kết luận 43 cũng như các kế hoạch của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện Kết luận 43 phải tiến hành đồng bộ, kiên quyết ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương; phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể, xác định những giải pháp cần thiết thực hiện trước mắt và các giải pháp cơ bản, lâu dài; đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh cũng xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận 43.

Trong đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần phối hợp và phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể ở nông thôn tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu rộng Nghị quyết 17, Kế hoạch 54/KH-UBND ngày 2-10-2012 của UBND tỉnh, Kết luận 43 và các quy định của pháp luật giúp các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ vai trò quan trọng, sự cần thiết tăng cường công tác quản lý Nhà nước và trách nhiệm trong quản lý, sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật. UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện đúng, đủ, hiệu quả trách nhiệm quản lý đối với đất đai; khắc phục tình trạng buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và sử dụng đất đai; quản lý chặt chẽ tài nguyên đất trên địa bàn theo quy hoạch, kế hoạch; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kiên quyết, dứt điểm các vụ việc vi phạm, không để phát sinh vụ việc vi phạm mới.

UBND tỉnh giao Sở TN và MT tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện toàn diện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai của tỉnh. Các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan lập kế hoạch triển khai của cấp mình thành chức năng nhiệm vụ được giao./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,