Tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012
Cập nhật lúc07:31, Thứ Sáu, 22/06/2018 (GMT+7)

 

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012, UBND tỉnh đã có Công văn số 442/UBND-VP5 ngày 18-6-2018 về việc tiếp tục tăng cường công tác thi hành Luật HTX 2012. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp và yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. UBND tỉnh giao các Sở: KH và ĐT, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, TN và MT, KH và CN, NN và PTNT, GTVT, Công thương, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nam Định, Liên minh HTX tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX 2012 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Để Luật HTX 2012 tiếp tục được triển khai một cách hiệu quả và thực sự phát huy hiệu lực trong thực tiễn, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tập huấn, tuyên truyền giới thiệu pháp luật về HTX, vai trò và lợi ích của tổ chức HTX, kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã; chỉ đạo đài phát thanh xã, phường, thị trấn thường xuyên thông tin những nội dung cơ bản của Luật HTX năm 2012 và các chế độ chính sách về HTX. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của Luật HTX năm 2012 ở các huyện và tại các HTX. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển HTX theo Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ như: hỗ trợ thành lập mới HTX; bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các HTX nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần, tham gia để hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình thành viên; hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng HTX nông nghiệp. Chỉ đạo, thực hiện xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết với doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Củng cố bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế hợp tác và tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể ở cấp huyện. Giao Sở NN và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở KH và ĐT, Tài chính, Liên minh HTX tỉnh, UBND các huyện, Thành phố Nam Định: điều tra, thu thập dữ liệu về sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thực trạng tài chính, tình hình nợ đọng, nhất là các HTX nông nghiệp trong những năm gần đây theo Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17-4-2017 của Bộ NN và PTNT. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các HTX. Liên minh HTX tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh. Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về đất đai, khoa học công nghệ, vốn... định hướng và tạo điều kiện cho các HTX phát huy thế mạnh tổ chức sản xuất theo quy hoạch sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với đẩy mạnh liên kết chuỗi nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm; tổ chức diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX thường niên hằng năm nhân Ngày HTX Việt Nam 11-4; tuyên truyền các mô hình HTX điển hình, cách làm hay, các mô hình mới trong và ngoài nước để các HTX học tập; đối thoại chính sách, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của HTX để có hướng xử lý hiệu quả, kịp thời; hỗ trợ kinh phí cho các HTX tham gia các diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX và hội chợ xúc tiến thương mại cấp quốc gia và địa phương hằng năm, tạo điều kiện cho các HTX đẩy mạnh xúc tiến công nghệ và thương mại, mở rộng thị trường./.

Thanh Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,