Sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế các huyện, thành phố thành chi cục thuế khu vực
Cập nhật lúc07:59, Thứ Ba, 19/06/2018 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13-4-2018 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thuế tỉnh vừa có kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế các huyện, thành phố thành chi cục thuế khu vực. Theo đó, từ nay đến hết năm 2018 Cục Thuế tỉnh sẽ tiến hành sáp nhập 6 chi cục thuế các huyện, thành phố thành 3 chi cục thuế khu vực, bao gồm: Chi cục Thuế Thành phố Nam Định và Chi cục Thuế huyện Mỹ Lộc; Chi cục Thuế huyện Ý Yên và Chi cục Thuế huyện Vụ Bản; Chi cục Thuế huyện Nam Trực và Chi cục Thuế huyện Trực Ninh. Năm 2020 tiếp tục sáp nhập 2 Chi cục Thuế huyện Xuân Trường và Chi cục Thuế huyện Giao Thủy. Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập 8 chi cục thuế các huyện, thành phố trong tỉnh sẽ gộp thành 4 chi cục thuế khu vực. Như vậy, sau khi sáp nhập Cục Thuế tỉnh chỉ còn 6 chi cục thuế, giảm 40% số chi cục thuế so với thời điểm hiện nay.

Để bảo đảm việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thành công, Cục Thuế tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thành lập chi cục thuế khu vực tại Cục Thuế tỉnh, xây dựng đề án chi cục thuế khu vực về địa điểm trụ sở, nhân sự, tổ chức Đảng và các đoàn thể để báo cáo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) và các cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt. Việc triển khai thành lập chi cục thuế khu vực không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị thu ngân sách Nhà nước năm 2018, vẫn đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, tăng cường đoàn kết, thống nhất, công khai, minh bạch đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và xây dựng bộ máy quản lý thuế tinh gọn, hiệu quả./.

Văn Đại

 

,
,
.
,
,
,
,