Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp
Cập nhật lúc06:39, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 390/QÐ-TTg ngày 11-4-2018 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 11-5-2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp. Mục đích nhằm kịp thời phổ biến, quán triệt và triển khai thi hành Luật đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai tổ chức thi hành Luật.

Theo kế hoạch, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện 4 nội dung trọng tâm. Thứ nhất, trong năm 2018 và các năm tiếp theo UBND tỉnh giao Sở NN và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung và các điểm mới của Luật bằng các hình thức đa dạng, phong phú. Sở TT và TT, Báo Nam Ðịnh, Ðài PT-TH tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp với Sở NN và PTNT thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến Luật. Thứ hai, Sở NN và PTNT chủ trì phối hợp với các sở: TN và MT, Tài chính, KH và CN, KH và ÐT, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan đến Luật Lâm nghiệp; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Sở NN và PTNT tổng hợp kết quả rà soát báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31-8-2018. Thứ ba, Sở NN và PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung trong Luật. Thứ tư, triển khai thực hiện quy định chuyển tiếp của Luật Lâm nghiệp. UBND tỉnh giao Sở NN và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt khung giá rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Khoản 4, Ðiều 90 của Luật Lâm nghiệp; tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp theo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020. UBND các huyện có rừng rà soát xác định rõ các dự án thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng trước khi Luật này có hiệu lực báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-12-2018...

UBND tỉnh giao Sở NN và PTNT là cơ quan thường trực, chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch; các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,