Tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Cập nhật lúc08:39, Thứ Hai, 16/04/2018 (GMT+7)

Sáng 13-4-2014, Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị tập huấn về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật cho các đồng chí lãnh đạo, kế toán các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và cán bộ, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch của các địa phương.

Ngày 21-6-2017, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2008; có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí tài sản; huy động, khai thác, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công để phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng phạm vi điều chỉnh bảo đảm quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các loại tài sản công theo quy định của Hiến pháp năm 2013; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan. Tại hội nghị, các học viên được phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 về phạm vi điều chỉnh; các quy định, nguyên tắc để áp dụng thống nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công; vai trò của cơ quan quản lý tài sản công ở mỗi cấp; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; chế độ quản lý tài sản công tại cơ quan Nhà nước; chế độ quản lý sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ quan Đảng, cơ quan Việt Nam ở nước ngoài... và một số văn bản quy định chi tiết việc thi hành Luật.

Hội nghị nhằm kịp thời quán triệt, cập nhật thông tin cần thiết giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản liên quan để thực hiện tốt công tác quản lý điều hành và thực thi Luật, đồng thời là dịp để trao đổi những vấn đề vướng mắc và giải pháp trong quá trình thực hiện./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,