Nâng cao chất lượng công tác thống kê
Cập nhật lúc08:41, Thứ Hai, 05/02/2018 (GMT+7)

Ngày 2-2-2018, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thống kê năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tổng kết cuộc Tổng điều tra kinh tế tỉnh năm 2017. Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tới dự.

Năm 2017, Cục Thống kê tỉnh đã hoàn thành đầy đủ các báo cáo nhanh, báo cáo thống kê định kỳ đối với Tổng cục Thống kê và đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ của địa phương. Các báo cáo kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2017 bảo đảm kịp thời, đủ số lượng và phản ánh sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cục Thống kê tỉnh đã cung cấp số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cho các cấp, các ngành sử dụng. Biên soạn và phát hành niên giám thống kê năm 2016 của 10 huyện, thành phố vào tháng 9-2017. Hoàn thành công tác biên soạn hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2016 của các huyện, thành phố. Biên soạn và phát hành kịp thời tờ gấp kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 vào tháng 2-2017. Công tác phổ biến thông tin thống kê tiếp tục được coi trọng, đối tượng phổ biến ngày càng mở rộng phục vụ tốt hơn yêu cầu của ngành và công tác tổng kết, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các đối tượng dùng tin khác. Trong quá trình thực hiện các cuộc điều tra, Cục Thống kê tỉnh đã bám sát và thực hiện đúng phương án điều tra của Tổng cục Thống kê và kế hoạch của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tiến hành các cuộc điều tra được thực hiện chặt chẽ nên đã đi vào thực chất; công tác giám sát, kiểm tra các cuộc điều tra được chú trọng ở tất cả các khâu nên chất lượng các cuộc điều tra được bảo đảm và nâng lên so với các năm trước. Kết quả các cuộc điều tra làm cơ sở tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, được sử dụng làm các báo cáo nhanh, tháng, quý, báo cáo chính thức và một số báo cáo phân tích kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2018, Cục Thống kế tỉnh phấn đấu bảo đảm tốt công tác thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất báo cáo Tổng cục Thống kê và phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh. Hoàn chỉnh, bổ sung nâng cao chất lượng cũng như hình thức các sản phẩm thống kê. Làm tốt việc ước tính các sản phẩm chủ yếu, giá trị sản xuất của các ngành kinh tế phục vụ đề án đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn theo Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22-5-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê thường xuyên bảo đảm đúng phương án của Tổng cục Thống kê. Tiếp tục tuyên truyền Luật Thống kê 2015, các văn bản liên quan và triển khai chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh tới các sở, ban, ngành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng tốt công tác chuyên môn, nhất là việc tổng hợp, xử lý và khai thác kết quả các cuộc điều tra để thực hiện báo cáo. Làm tốt công tác biên tập nội dung trang web của Cục để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ công tác và phổ biến thông tin thống kê của ngành…

Tại hội nghị, Cục Thống kế tỉnh cũng đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế tỉnh năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà Cục Thống kê tỉnh đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Cục Thống kê tỉnh cần tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ của Tổng cục Thống kê và cấp ủy, chính quyền các đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành. Chú trọng phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng số liệu thống kê; khai thác tốt kết quả các cuộc điều tra vào việc thực hiện các báo cáo; bảo đảm các khâu công việc theo đúng quy trình, quy định nhằm nâng cao chất lượng số liệu điều tra. Củng cố đội ngũ cộng tác viên có trình độ chuyên môn và ý thức trách nhiệm cao trong công việc. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Trên cơ sở kết quả cuộc Tổng điều tra kinh tế tỉnh năm 2017, Cục Thống kê tỉnh tổ chức biên soạn các sản phẩm chi tiết giúp cho các cấp, các ngành đánh giá tình hình, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giúp các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,