Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018
Cập nhật lúc07:55, Thứ Hai, 29/01/2018 (GMT+7)

Ngày 26-1-2018, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Bùi Xuân Đức, Uỷ viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các huyện uỷ, thành uỷ, Đảng trực thuộc đã tới dự.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ các cấp; sự quyết tâm, nỗ lực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã hoàn thành khối lượng lớn công việc; trong đó có nhiều việc mới, việc khó, nhạy cảm, phức tạp. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU “Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Quyết định số 274-QĐ/TU quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quyết định số 275-QĐ/TU về quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử của Ban TVTU (khoá XIX). Tham mưu phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử. Tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” mang lại hiệu quả cao, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tham mưu, rà soát, điều chỉnh, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của một số cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả; triển khai thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108 của Chính phủ. Hoàn thành công tác thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đối với 27 cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban TVTU ban hành Quy định số 605 và 606 về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân để đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cuối năm. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân cán bộ năm 2017; Ban TVTU sẽ tiến hành đánh giá, xếp loại trong tháng 1-2018 bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ, thực chất, gắn trách nhiệm cá nhân với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tập thể. Công tác quy hoạch; đào tạo bồi dưỡng; luân chuyển; bổ nhiệm cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Lĩnh vực xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai có hiệu quả.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, phát huy kết quả đã đạt được, với phương châm “Tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, coi trọng hiệu quả” toàn ngành tiếp tục tăng cường trách nhiệm, nêu cao vai trò tham mưu, giúp cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện hiệu quả công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, cơ sở Đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy trí tuệ toàn ngành và lắng nghe ý kiến của nhân dân trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đạt được trong năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm tốt việc tham mưu ban hành các quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ của tỉnh, bảo đảm có tính kế thừa và phát triển, như ban hành Nghị quyết số 09 của Tỉnh uỷ; các văn bản liên quan đến công tác đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; Quy định số 605, 606 về đánh giá, chấm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; hoàn thành đề án vị trí việc làm, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tích cực tham mưu, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; chú ý công tác bổ nhiệm sắp xếp cán bộ; triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về sắp xếp bộ máy, đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Để làm được việc này, trước hết ngành Tổ chức cần làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, bảo đảm khi triển khai thực sự khách quan, minh bạch. Bên cạnh đó, ngành Tổ chức phải tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ vào năm 2018; coi đây là đợt tổng duyệt để chuẩn bị đội ngũ cán bộ khoá tới bảo đảm vừa có đức, vừa có tài, trong đó lấy đức làm gốc./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,