Thông tin chính thức về diện tích, năng suất, sản lượng lúa mùa và cả năm 2017
Cập nhật lúc08:00, Thứ Sáu, 01/12/2017 (GMT+7)

 

Vụ mùa năm 2017, toàn tỉnh gieo cấy 76.627ha lúa, giảm 657ha (bằng 0,85%) so với vụ mùa năm 2016. Như vậy cả năm toàn tỉnh gieo cấy 151.155ha lúa, giảm 1.889ha (bằng 1,23%) so với năm 2016. Diện tích gieo cấy lúa năm nay giảm so với năm 2016 là do các địa phương chuyển đất lúa sản xuất kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, rau màu, cây hằng năm khác, cho doanh nghiệp thuê đất, làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng và một số diện tích đất bị bỏ hoang. Sản xuất lúa mùa năm 2017 của tỉnh triển khai sớm hơn các năm trước, song do ảnh hưởng của bệnh lùn sọc đen bùng phát trên diện rộng và các cơn bão số 2, số 4 và số 10 làm năng suất, sản lượng giảm.

 

Năng suất lúa vụ mùa năm 2017 bình quân toàn tỉnh đạt 36,14 tạ/ha, giảm 29,89% (bằng 15,41 tạ/ha). Năng suất lúa cả năm đạt 52,54 tạ/ha, giảm 12,9% so với năm 2016. Sản lượng thóc vụ mùa đạt 276.965 tấn, giảm 30,49% (bằng 121.467 tấn). Sản lượng lương thực vụ mùa đạt 283.756 tấn, giảm 121.210 tấn so với vụ mùa năm 2016.

Năm 2017, tổng sản lượng lương thực có hạt của toàn tỉnh đạt 816.029 tấn, giảm 127.760 tấn so với năm trước; trong đó thóc là 794.219 tấn, giảm 129.703 tấn; ngô đạt 21.724 tấn, tăng 1.994 tấn và kê là 85 tấn. Lương thực bình quân đầu người đạt 440 kg/người./.

Văn Đại

 

,
,
.
,
,
,
,