Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018
Cập nhật lúc08:00, Thứ Sáu, 22/12/2017 (GMT+7)

Ngày 20-12-2017, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, hoạt động của Hội đồng PBGDPL tỉnh đã có nhiều đổi mới nhằm tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả PBGDPL. Theo đó, công tác tuyên truyền, PBGDPL được các ngành thành viên thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó góp phần ổn định ANCT, TTXH của địa phương, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 2718/QĐ-UBND ngày 24-11-2017 kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tham mưu cho chủ tịch UBND cùng cấp tổ chức kiện toàn Hội đồng cấp huyện theo thời gian quy định; triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” năm 2017; tiếp tục xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật có hiệu quả; hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

Năm 2018, Hội đồng PBGDPL tỉnh tập trung đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, lồng ghép các hoạt động giữa các ngành thành viên. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018; chỉ đạo các đơn vị được giao chủ trì tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021./.

Hoa Xuân

,
,
.
,
,
,
,