Tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015
Cập nhật lúc07:59, Thứ Hai, 10/07/2017 (GMT+7)

Ngày 7-7-2017, Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và đội ngũ cán bộ kế toán của các sở, ban, ngành và một số đơn vị của tỉnh.

Luật NSNN năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực áp dụng từ năm ngân sách 2017 và thay thế Luật NSNN năm 2002. Luật NSNN năm 2015 có 7 chương với 77 điều, giảm 1 chương so với Luật NSNN năm 2002. Luật NSNN năm 2015 có một số điểm mới quy định về phạm vi NSNN, phạm vi thu - chi NSNN, phạm vi bội chi NSNN, ngân sách địa phương, về chi trả nợ gốc tiền vay của NSNN, việc điều chỉnh nguồn thu trong trường hợp thu ngân sách có biến động tăng đột biến trong thời kỳ ổn định ngân sách, công tác quản lý tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, kế hoạch tài chính 5 năm, về công khai ngân sách… Tại buổi tập huấn, các đại biểu còn được cung cấp nội dung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN năm 2015 và nội dung Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21-12-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN năm 2015; giới thiệu về phân cấp quản lý ngân sách và mối quan hệ giữa ngân sách các cấp; công tác lập dự toán NSNN, chấp hành ngân sách, kế toán, kiểm toán và quyết toán NSNN; công khai NSNN và giám sát của cộng đồng về NSNN…

Hội nghị tập huấn giúp các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố hiểu rõ hơn về Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành để thực thi trong quản lý tài chính công, quản lý ngân sách của đơn vị, cấp mình, qua đó giúp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng NSNN, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,