Tăng cường xử lý vi phạm gây ô nhiễm nguồn nước và lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi
Cập nhật lúc07:52, Thứ Hai, 10/07/2017 (GMT+7)

Ngày 6-7-2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 549/UBND-VP3 yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các biện pháp tăng cường quản lý, xử lý vi phạm gây ô nhiễm nguồn nước và lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.

Theo đó, các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ theo trách nhiệm trong xử lý vi phạm pháp luật đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đặc biệt là công tác ngăn ngừa xả thải, gây ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi; vận động nhân dân thực hiện, giám sát việc chấp hành pháp luật về BVMT, bảo vệ công trình thủy lợi. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thống kê và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi. Đặc biệt đối với các khu vực thường xuyên có tình trạng đổ rác thải, phế thải ra kênh mương (khu vực chợ, KCN, khu dân cư đông đúc...), bố trí lực lượng thường trực để theo dõi, phát hiện các đối tượng vi phạm và xử phạt theo đúng quy định. Phản ánh, cung cấp thông tin cho báo chí để đăng tải thông tin các đối tượng vi phạm lên phương tiện thông tin đại chúng. Không xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các địa phương để phát sinh nhiều vụ vi phạm, ô nhiễm môi trường và xử lý không kịp thời. Sở NN và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các Cty TNHH một thành viên KTCTTL phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát, thống kê, phân loại, đề xuất kế hoạch, biện pháp xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, các điểm xả nước thải vào hệ thống kênh mương trên địa bàn; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Thủy lợi (qua Sở NN và PTNT) trước ngày 20-7-2017, báo cáo kết quả xử lý vi phạm vào ngày 25 hằng tháng; báo cáo ngay các vi phạm mới phát sinh theo quy định. Rà soát, hoàn thiện dự thảo quy định về hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh phê duyệt sau khi Luật Thủy lợi được ban hành. Tham mưu UBND tỉnh, Bộ NN và PTNT về giải pháp để thay tháo nước trong hệ thống kênh mương vùng phía Bắc tỉnh nhằm giảm thiểu tình trạng nước ứ đọng gây ô nhiễm môi trường. Sở TN và MT chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo các công trình được cấp phép xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-7-2017. Xây dựng kế hoạch, định kỳ kiểm tra chất lượng nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi, nguồn nước của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7-2017. Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở NN và PTNT tham mưu với UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, kiểm tra cấp phép, thực hiện nội dung cấp phép xả nước thải và các hoạt động phải có phép đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình có liên quan đến hệ thống công trình thủy lợi, nguồn nước và các hoạt động phải có phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định hiện hành, thời gian xong trong tháng 7-2017./.

Thanh Thuý

,
,
.
,
,
,
,