Giám sát "Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân" tại Thanh tra tỉnh
Cập nhật lúc07:51, Thứ Hai, 08/05/2017 (GMT+7)

Chiều 5-5-2017, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề về “Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân” tại Thanh tra tỉnh.

Từ năm 2014 đến năm 2016, Thanh tra tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ngành trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; thực hiện có hiệu quả “Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” và triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, đã tổ chức 30 hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại các xã, phường, thị trấn với trên 3.300 lượt người tham dự; cấp phát gần 50 nghìn bộ tài liệu, sách, tờ gấp tuyên truyền về khiếu nại, tố cáo. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu thành lập Ban tiếp công dân tỉnh và hướng dẫn các huyện, thành phố thành lập Ban tiếp công dân cấp huyện. Việc thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được duy trì nền nếp. Thanh tra tỉnh đã xây mới Phòng tiếp công dân; trang bị các phương tiện cần thiết đảm bảo cho việc tổ chức tiếp công dân. Trong 3 năm (2014-2016), Thanh tra tỉnh đã tiếp 126 lượt người; tiếp nhận 308 đơn, trong đó có 185 đơn đủ điều kiện xử lý. Việc tiếp nhận, xử lý đơn được đảm bảo quy trình, thời gian và mở sổ sách ghi chép, theo dõi, tổng hợp theo quy định. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã thực hiện xác minh 4 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh do UBND tỉnh giao; tiến hành 5 cuộc thanh tra tại 9 huyện, thành phố và các sở, ngành về trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra đã nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, giám đốc các sở, ngành trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng thời đánh giá kết quả việc chấp hành pháp luật tại địa phương, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mặt khác qua thanh tra đã rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của thủ trưởng địa phương, đơn vị và nắm chắc những vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng kéo dài, qua đó tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo. Để thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Duy trì thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ. Chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tồn đọng trên địa bàn các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Tăng cường tổ chức đối thoại với công dân đảm bảo khách quan, công khai, đúng quy định của pháp luật; những vụ việc khó, phức tạp phải trao đổi xin ý kiến để có sự thống nhất của Thanh tra tỉnh, các sở, ngành liên quan trước khi giải quyết. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành với MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối an ninh trật tự.

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung thảo luận, đề nghị Thanh tra tỉnh làm rõ một số vấn đề về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo như: Kết quả công tác thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, các sở, ngành trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quy trình, kết quả giải quyết các vụ việc vi phạm thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, cấp xã. Tình hình xử lý các vụ việc vi phạm có liên quan đến cán bộ, đảng viên và tiến độ giải quyết một số vụ việc phức tạp, kéo dài. Hiệu quả việc thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả của Thanh tra tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc biệt là giải quyết những vụ việc khiếu kiện đông người. Qua đó đã từng bước đưa công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp. Thời gian tới Thanh tra tỉnh cần tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các phiên tiếp công dân của các huyện, thành phố và các sở, ngành để phát hiện, khắc phục tồn tại, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại các địa phương, đơn vị. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ tỉnh tới cơ sở. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh đôn đốc, hướng dẫn giúp đỡ các huyện, thành phố giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài./.

Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,