Triệu tập Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII
Cập nhật lúc07:29, Thứ Năm, 28/06/2012 (GMT+7)

TRIỆU TẬP
Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII

Thường trực HĐND tỉnh triệu tập các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 về dự kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 và các nội dung khác theo luật định.

Thời gian: 03 ngày, từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 7 năm 2012.
(Họp trù bị vào 7 giờ 30 phút, khai mạc vào 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 7 năm 2012).

Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

Đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các tài liệu và chuẩn bị ý kiến tham gia vào các nội dung của kỳ họp./.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lương Bằng

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,