,
Cập nhật lúc: 10:31 |01/07/2015
Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 2-5-2015, Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30-4-2015 của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương về việc áp dụng các biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa...
,
,
.
,
,
,
,