,
Cập nhật lúc: 14:48 |24/10/2014
Để thực hiện tốt chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng NTM và thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh; quyết tâm giành thắng lợi toàn diện sản xuất nông nghiệp năm 2015. UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các ngành có liên quan tập trung chỉ đạo chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất...
,
,
.
,
,
,
,