,
Cập nhật lúc: 07:55 |30/05/2017
Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu giữ diện tích sản xuất muối hiệu quả, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi đảm bảo phục vụ tốt sản xuất muối tập trung. Mở rộng diện tích sản xuất muối sạch, áp dụng cơ giới hóa và công nghệ mới trong sản xuất, chế biến; từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất muối.
,
,
.
,
,
,
,