,
Cập nhật lúc: 18:24 |13/04/2021
Hiện nay, bệnh khô vằn đã xuất hiện và gây hại trên các trà lúa, nhất là trên diện tích lúa tốt sớm, cấy và sạ dày, tỷ lệ bệnh nơi cao 7-10%, cục bộ 15-20%. Toàn tỉnh có 533ha nhiễm bệnh đạo ôn lá, trong đó có 7ha nhiễm nặng. Các huyện, thành phố đã hướng dẫn, đôn đốc người dân phòng trừ đạt hiệu quả cao, tuy nhiên vẫn còn một số diện tích phun trừ chưa đảm bảo nên còn xuất hiện vết bệnh cấp tính.
,
,
.
,
,
,
,