,
Cập nhật lúc: 08:29 |17/11/2017
Ngày 14-11, Thường trực HĐND tỉnh khoá XVIII đã ký ban hành Quyết định số 26/QĐ-HĐND triệu tập các đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 về dự kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 5 đến ngày 7-12-2017. (Họp trù bị vào 7 giờ 30 phút, khai mạc vào 8 giờ 00, ngày 5-12-2017).
,
,
.
,
,
,
,